title

 

 

Kloschterräbe Hoggkaländer

Oggdoober 2019 bis Dezämber 2020
8. Oggdoober 2019 Zyschtig 19.00 71. Mitgliiderversammlig mit Nachtässe
5. Novämber 2019 Zyschtig 19.00 Hogg
3. Dezämber 2019 Zyschtig 19.00 Niggi Näggi Hogg / Blagettebschtellig
7. Jänner 2020 Zyschtig 19.00 Drey Keenigs Hogg /
Blagette Ussgoob
*15. Jänner 2020 Mittwuche 19.00 Källergaischtfescht mit Nachtässe
*11. Hoornig 2020 Zyschtig 19.00 Spaghetti Aesse
25. Hoornig 2020 Zyschtig 19.00 Hogg/Blagette
1. Meerze 2020 Sunntig 11.00 - 12.30 Waageyyweiig mit Apéro in Prattele
2. Meerze 2020 Määntig Fasnacht
3. Meerze 2020 Zyschtig
4. Meerze 2020 Mittwuche
24. Meerze 2020 Zyschtig 19.00 Hogg
21. Abrille 2020 Zyschtig 19.00 Hogg
*26. Maie 2020 Zyschtig 19.00 Sparseässe à discrétion
*14. Juni 2020 Sunntig Glyggebummel fir alli - spezielli Yylaadig kunnt
1. Sebdämber 2020 Zyschtig 19.00 Hogg
29. Sebdämber 2020 Zyschtig 19.00 Hogg
13. Oggdoober 2020 Zyschtig 19.00 72. Mitgliiderversammlig mit Nachtässe
27. Oggdoober 2020 Zyschtig 19.00 Hogg
17. Novämber 2020 Zyschtig 19.00 Hogg

An de Högg isch uns jede Bsuecher willkumme, au ooni Aamäldig .
Spezielli Date sin fett gschriibe.

Reegle:
a) Jede Aggdyyve kunnt an jede Hogg, usser är/sii mäldet sich ab (zwingend)
b) Fir alli andere: S Stärnli (*) bedyttet, dass Di aamälde muesch. Fir die
andere Högg bitte wenn immer meeglig aamälde, damit d Käller Crew wisse fir wie vyyl si ebbis z Aesse mache mien.

e-mail fir Aa- & Abmäldige:   hogg@kloschterraebe.ch